Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie”

 

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu „Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” jest firma Dietetyczny Catering Apetyt na Zdrowie Magdalena Depa-Muniak. Właściciel marki oraz Fanpage na Facebooku i Instagramie „Apetyt na Zdrowie”.
 2. Konkurs „Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” prowadzony jest poprzez stronę internetową apetytnazdrowie.com.pl jak również za pośrednictwem mediów społecznościowych – Facebook i Instagram.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://apetytnazdrowie.com.pl/konkurs/
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji konkursu “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” określając prawa i obowiązki jego uczestników.

 

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami konkursu “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W konkursie „Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” mogą wziąć udział wyłącznie osoby, których wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi co najmniej 25.
 3. Do konkursu „Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” zakwalifikowani zostaną jedynie Kandydaci, których miejsce dostawy posiłków pokrywać się będzie z obszarem dostaw Dietetycznego Cateringu Apetyt na Zdrowie. W obszar ten wchodzą miasta: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Tuchów i ich okolice.
 4. Kandydat do konkursu „Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” musi posiadać zweryfikowane konto na Facebooku.
 5. Zgłoszenie się Kandydata do konkursu „Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego zaakceptowaniem.
 6. Poprzez nadesłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony https://apetytnazdrowie.com.pl/konkurs/ Kandydat oświadcza, że wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą i nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
 7. Sposób zgłoszenia Uczestnika:
 • Zgłoszenia do wzięcia udziału w konkursie „Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie https://apetytnazdrowie.com.pl/konkurs/ w terminach wymienionych w § 3.
 • Zgłoszenie musi zawierać: Imię i Nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek, płeć, masę ciała w kg, wzrost w cm, odpowiedź na pytanie konkursowe „Dlaczego chcesz schudnąć?” oraz zdjęcie całej sylwetki Uczestnika.
 • Za moment dokonania zgłoszenia Kandydata uważa się datę otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
 1. Warunkiem otrzymania nagrody w konkursie “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” jest nadesłanie podpisanego przez kandydata skanu regulaminu, na adres email: dietetyk@apetytnazdrowie.com.pl (minimum 3 dni przed rozpoczęciem programu).

 

§3 Przebieg Konkursu „Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” i ramy czasowe programu metamorfozy 

 1. Rekrutacja do konkursu rozpoczyna się w dniu 18.11.2018r. o godzinie 0:00 i potrwa do 31.12.2018r do godz. 23:59.
 2. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych określonych w par. Punkcie 2,3 oraz 7.2. nie wezmą udziału w Konkursie „Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie”.
 3. Spośród zgłoszeń spełniających wymogi formalne zostanie dokonana ocena odpowiedzi na pytanie konkursowe w postaci punktacji.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas otwarcia nowej siedziby firmy Apetyt na Zdrowie w styczniu 2019r pod adresem ul. Czarna Droga w Tarnowie (naprzeciwko sklepu Dąbrówka). Dokładny termin otwarcia będzie udostępniony w pierwszym tygodniu stycznia 2019r.
 5. Trzy osoby, których zgłoszenie zostanie najwyżej ocenione zostaną nagrodzone w konkursie „Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie”.
 6. W przypadku nieobecności osoby wygranej podczas uroczystości wręczenia nagród nagroda zostaje przekazana kolejnej osobie o największej ilości punktów z oceny zgłoszenia konkursowego.
 7. Osobie nieobecnej nie przysługuje żadne prawo roszczenia wygranej ani jej ekwiwalentu.
 8. Wygrane osoby otrzymają:

Miejsce I:

3 – miesięczny program Metamorfozy z Apetytem na Zdrowie

 • Catering dietetyczny Apetyt na Zdrowie na 1 miesiąc o kaloryczności dobranej indywidualnie na podstawie wywiadu żywieniowego i medycznego przeprowadzonego z wygraną osobą
 • Comiesięczne konsultacje z dietetykiem w Apetyt na Zdrowie przez okres trwania 3 miesięcznego programu
 • Indywidualny plan żywieniowy po zakończeniu cateringu dietetycznego
 • 3 – miesięczny karnet na siłownię Xtreme Fitness Gyms
 • Comiesięczne konsultacje z trenerem Xtreme Fitness Gyms
 • Zabieg bezinwazyjnego liftingu twarzy HIFU 2D od Studio Urody beUpoint Renata Zima
 • Makijaż permanentny brwi mikroblanding metodą włoskową od Tiferet Spa
 • Zabieg karbosyterapii od Tiferet Spa
 • Makijaż od Tiferet SPA
 • Metamorfoza fryzury od Ministry of Hair
 • Zabieg manicure od Gabinet Kosmetyczny Dominika Racibor
 • Sesja zdjęciowa od Katarzyna Budzik Fotografia

Miejsce II:

2 – miesięczny program Metamorfozy z Apetytem na Zdrowie

 • Catering dietetyczny Apetyt na Zdrowie na 2 tygodnie o kaloryczności dobranej indywidualnie na podstawie wywiadu żywieniowego i medycznego przeprowadzonego z wygraną osobą
 • Comiesięczne konsultacje z dietetykiem w Apetyt na Zdrowie przez okres trwania 2 miesięcznego programu
 • Indywidualny plan żywieniowy po zakończeniu cateringu dietetycznego
 • 1 – miesięczny karnet na siłownię Xtreme Fitness Gyms
 • Zabieg karbosyterapii od Tiferet Spa
 • Sesja zdjęciowa od Katarzyna Budzik Fotografia

Miejsce III:

1– miesięczny program Metamorfozy z Apetytem na Zdrowie

 • Catering dietetyczny Apetyt na Zdrowie na 1 tydzień o kaloryczności dobranej indywidualnie na podstawie wywiadu żywieniowego i medycznego przeprowadzonego z wygraną osobą
 • Konsultacja z dietetykiem w Apetyt na Zdrowie
 • Indywidualny plan żywieniowy po zakończeniu cateringu dietetycznego
 • 1 – tygodniowy karnet na siłownię Xtreme Fitness Gyms
 • Zabieg karbosyterapii od Tiferet Spa
 • Sesja zdjęciowa od Katarzyna Budzik Fotografia
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących puli nagród.

 

§4 Zobowiązania Organizatora 

 1. Organizator zobowiązuje się zapewnić dostawy pod wskazany adres w obrębie dostaw opisanych w par. 2 pkt 3 dietetycznego cateringu (5 posiłków dziennie o wartości kalorycznej ustalonej z dietetykiem na podstawie wywiadu żywieniowego i medycznego) przez okres: 1 miesiąca (I miejsce); 2 tygodni (II miejsce); 1 tygodnia (III miejsce).
 2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia comiesięcznych konsultacji dietetycznych w gabinecie w Tarnowie wraz z opracowaniem indywidualnego planu żywieniowego dla Laureatów Konkursu „Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie”.

 

§5 Zobowiązania Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się do rozpoczęcia i zakończenia wygranego programu w Konkursie “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” według ustalonego przez Organizatora harmonogramu. Wycofanie się Uczestnika z programu “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” po jego rozpoczęciu skutkować będzie obciążeniem go kosztem diety (posiłków dostarczonych w ramach programu “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie”) oraz jej dostaw, naliczonych według cennika znajdującego się na stronie apetytnazdrowie.com.pl .
 2. Uczestnik programu “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie”, zobowiązuje się do spożywania tylko i wyłącznie diety przygotowanej przez Organizatora.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do opublikowania postu/statusu na swoim profilu Facebook. Post ten musi:
  • Pojawiać się raz w miesiącu (dzień wyznacza Organizator), przez cały okres trwania programu “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie”.
  • Zawierać zdjęcie uwidaczniające całą sylwetkę uczestnika.
  • Zawierać informację na temat aktualnej wagi/ obwodu bioder/ obwodu talii.
  • Zawierać zameldowanie/oznaczenie profilem facebookowym Apetyt na Zdrowie
 4. Uczestnik zobowiązuje się do telefonicznego odpowiadania na każde nadesłane zapytania przez Organizatora w ciągu 24 godzin.

 

§6 Kary

Niewywiązanie się Uczestnika ze swych zobowiązań (§5) skutkować będzie:

6.1.Natychmiastową dyskwalifikacją Uczestnika z konkursu “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie”,

6.2.Obciążeniem go kosztem diety (posiłków dostarczonych w ramach programu “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie”) oraz jej dostaw, naliczonych według cennika znajdującego się na stronie www.apetytnazdrowie.com.pl

 

§7 Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie”, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń i wyłonienia Laureatów, Organizatorzy powołają dwuosobową Komisję. W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

§8 Postanowienia końcowe  

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Organizator ma prawo przerwać program “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” w przypadku, gdy Uczestnik nie wywiązuje się z ustalonych w regulaminie zobowiązań.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu uzależnionego od daty otwarcia nowej siedziby firmy Apetyt na Zdrowie. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Apetyt na Zdrowie.
 4. W celu sprawnego przebiegu programu „Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” Organizator ustala osobę kontaktową: Panią Magdalenę Depa-Muniak – Tel. 503 486 091
 5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg programu “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” ani działania Organizatora.
 6. Program „Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 7. Organizator oświadcza, że program “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 

§9 Zgody 

 1. Poprzez zgłoszenie swojej kandydatury do programu “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie”, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celu przygotowania i dostawy posiłków. Administratorem uzyskanych danych jest firma: Dietetyczny Catering Apetyt na Zdrowie Magdalena Depa-Muniak z siedzibą przy ul. Szujskiego 2/2 w Tarnowie, NIP 872-230-97-16, REGON 121504480.
 2. Poprzez zgłoszenie swojej kandydatury do programu “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie”, Uczestnik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu mailowego, telefonu kontaktowego oraz wizerunku – zdjęć sylwetki Uczestnika zrobionych w czasie trwania programu “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie”. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane zostaną zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).
 3. Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone korzystanie przez Apetyt na Zdrowie z nadesłanych, bądź przez Uczestnika opublikowanych (w Internecie) materiałów związanych z programem “Metamorfoza z Apetytem na Zdrowie” (zdjęcia, opinie, komentarze).

 

Regulamin konkursu w wersji PDF przeznaczony do podpisania i przeskanowania do organizatora