Regulamin konkursu Apetyt na Zdrowie Dietetyczny Catering na Facebook

 

I. Postanowienia ogólne konkursu

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki udziału w Konkursie prowadzonym przez właściciela Apetyt na Zdrowie Dietetyczny Catering: www.apetytnazdrowie.com.pl

2. Pomysłodawcą i Organizatorem Konkursu jest Apetyt na Zdrowie Dietetyczny Catering.

3. Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

II. Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w serwisie Facebook na fanpage: https://www.facebook.com/DietetycznyCateringApetytNaZdrowie/?ref=aymt_homepage_panel/(zwanej dalej „Stroną konkursową”).

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej zdolności prawnej biorą udział w Konkursie za zgodą i akceptacją Regulaminu przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

– spełnia inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.

6. Konkurs trwa od 21.09.2016 godz. 14:00 do 29.09.2016 do godziny 23:59.

7. Warunkami obowiązkowymi udziału w Konkursie jest zgłoszenie się w dowolny sposób pod postem konkursowym. Dodatkowo należy:

– Polubić fanpage Apetyt na Zdrowie Dietetyczny Catering

– Udostępnić publicznie informacje o Konkursie w serwisie Facebook.

– Serwis Facebook nie ma nic wspólnego z organizacją Konkursu.

8. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych podanych w Konkursie dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR 101, poz. 926).

9.Uczestnik zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z Regulaminem. 

10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

IV. Przyznanie nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest bezpłatna wizyta u Dietetyka w Gabinecie Apetyt na Zdrowie: (Tarnów ul. Szujskiego 2 lub Dębica Rynek 32) oraz tygodniowa bezpłatna dieta z dowozem na terenie bezpłatnej dostawy Dietetycznego Cateringu Apetyt na Zdrowie.

2. O przyznaniu nagrody decydują Organizatorzy. 

3. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

4. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w umieszczonym wpisie na Fanpage Apetyt na Zdrowie Dietetyczny Catering.

5. Laureat winien skontaktować się w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników na adres e-mail: dietetyk@apetytnazdrowie.com.pl lub poprzez wiadomość w serwisie Facebook. Po tym terminie laureat traci prawo do nagrody.

6. Treść wiadomości email, o której mowa w pkt. 5 powinna zawierać:

a) Imię i nazwisko

b) Adres korespondencyjny

c) Telefon kontaktowy

7. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę.

V. Nadzór nad przebiegiem konkursu

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będą czuwać Organizatorzy.

VI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail: dietetyk@apetytnazdrowie.com.pl lub poprzez wiadomość w serwisie Facebook.

3. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych.

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.